aj270303 (November 13th, 2012), barukar (November 26th, 2012)