dubya (November 25th, 2012), emuk (January 11th, 2013)